Betriebsratswahlen 2024

İşçi temsilciliği seçimleri 2024

Sevgili Arkadaşlar,

 

Tesla Grünheide'de Tesla'nın tarihindeki ikinci işçi temsilciliği seçimleri yaklaşıyor. Bu sefer ilk kez IG Metall kendi listeyle seçime katılıyor. Şu anda,  Tesla yönetimi tarafından yayılan yanlış iddialara ve önemli sorulara cevap veriyoruz.

 

Seçim ne zaman yapılacak?

Seçim 18, 19 ve 20 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

IG Metall kendi listeyle mi seçime katılıyor?

Evet! IG Metall'in listesi "IG Metall - Tesla Workers GFBB" adını taşıyor ve Gigafactory'nin tüm alanlarından 106 aday içeriyor.

Kimler oy kullanabilir?

Tesla Grünheide'de çalışan, 16 yaşını doldurmuş ve işçi olan herkes oy kullanabilir. Ayrıca Manpower gibi işçilik hizmeti sağlayan şirketlerden gelen geçici işçiler ve de üç aydan daha uzun süre işte çalışmaları ön görülüyorsa; oy kullanabilirler.

IG Metall'in Genel iş sözleşmesinde, mevcut durumdan daha az maaş alınacağı doğru mu?

Toplu sözleşme ile kazanılan para, toplu sözleşme olmadan ka-zanılandan her zaman daha fazladır! Çalışanlar sendikalara çalışma koşullarını iyileştirmek için katılırlar, daha kötü hale getirmek için değil. Neden IG Metall, üyeler olarak eskisinden daha az ka-zanacağınız anlamına gelen toplu sözleşmeleri imzalasın?

 

Böyle bir şey olamaz, çünkü IG Metall üyeleri her zaman talepleri ve ilgili şirkette müzakere edilen sonucu oylar. Üyelerin onayı olmadan hiçbir toplu sözleşme imzalanmaz.
Ve eğer bir toplu sözleşme ile gerçek-ten daha az kazanırsanız ve Tesla çok para tasarruf eder: O zaman yönetim neden bu kadar endişeleniyor?

IG Metall işçi temsilciliği çoğunluğunda , yalnızca tamamlanmış bir mesleki eğitimi olanlar ,yükselme şansı mı elde edecek ?

İyi işyeri temsilcilikleri, terfiler için adil ve şeffaf bir prosedür sağlar. Bunun anlamı: herkes için eşit fırsatlar! Belirleyici olan üstlerle ilişkiler ya da resmi eğitim değil, beceriler, yeterlilikler ve performanstır!

 

Tesla'da daha yüksek bir pozisyona nasıl terfi edeceğiniz şu anda tama-men belirsiz ve şeffaf değil.
Bu genellikle kimi tanıdığınıza ve kiminle iyi bir kişisel ilişkiniz olduğuna bağlıdır. İş arkadaşlarının daha iyi bir pozisyon vaadiyle aylarca bekletil-mesi, ancak sonunda bunu elde edememeleri alışılmadık bir durum değil.
Pek çok kişi haklı olarak bunu büyük bir adaletsizlik ve takdir eksikliği olarak görür.

IG Metall işçi temsilciliği çoğunluğunda , eğitimi olmayan işçilerin şimdikinden daha düşük bir kademede çalısacağı doğru mu?

Bu konu IG Metall toplu iş sözleşmelerinde açıkça düzenlenmiştir: Ücretlendirilen, resmi eğitim seviyesi değil, iş ve yapabilmeniz gerekenlerdir - sadece bu gerçekten adil ve şeffaftır.

 

Becerileri eğitimde, işte, evde bilgisayar başında ya da garajdaki tez-gahta nasıl edindiğiniz önemli değil-dir.
IG Metall, toplu iş sözleşmelerinde herkes için kalifikasyon ve ileri eğitim olanaklarını da savunmaktadır. Toplu iş sözleşmelerinin tutarlı bir şekilde uygulanması için sendika iş konseyleri gereklidir.
IG Metall'in toplu iş sözleşmelerinde ücret, daha önce tamamladığınız yeterliliklere göre değil, işin faaliyeti-ne göre belirlenir.


IG Metall, istisnasız tüm çalışanlar için her zaman daha yüksek ücret için mücadele eder.

IG Metall işçi temsilciliği çoğunluğunda, Tesla Grünheide tesisinin genişlemeyeceği ve tehlike altında olduğu doğru mu?

Bu içi boş bir tehditten başka bir şey değil:


1. Tesla hızlı bir şekilde yükselmek ve genişlemek istiyor. Bunun icin işletme, Grünheideki fabrikaya ve planlanmış fabrika genişlemelerine ihtiyacı var Grünheide fabrikanın kücülmesi ve de hatta kapatmak , kesinlikle bir alter-natif olamaz. Böylesi bir durum Teslayı ; cabalanan E- Araba- Piyasasında ön sıralardan en arka geri sıralara atacaktır.

 

2. Calışanların IG Metall icinde birleşmesi ve bir zaman icinde Toplu iş sözleşmelerini gercekleştirmeleri , en baştan beri hesaplanmış bir durumdur.

 

Almanya da otomobil endüstrisinde calışanlar sendikalar icinde iyi organize olurlar, işci temsilcilikleri güclü ve her yerde Toplu iş sözleşmeleri gecerlidir. Bunu Elon Muskta, Grünheide kararını verdiginde biliyordu.
Özetle: Fabrikanin genişlemesi gelir ya da gelmez, buna Elon Musk karar verir; calişanlarin IG Metallde organize olup olmamasindan tamamen bagimsiz bir durumdur.


Ayrıca bundan başka cok örnekler vardır ki; fabrikaların kapatılmasına başarılı bir şekilde karşı konulmuştur; tıpkı Daimler Berlin – Marienfelde örneginde oldugu gibidir.

 

IG Metall sadece üyelik aidatları almak için mi var ve şu anda hiçbir şey yapmıyor mu?

IG Metall üyeliği her üyeye brüt maaşının %1'ine mal olmaktadır. Çok kazananlar biraz daha fazla, az kazananlar biraz daha az öderler: sen-dikada dayanışma ve uyum fikri budur.


IG Metall sadece üyelerinin katkılarıyla finanse edilir, yani devletten ya da şirketlerden herhangi bir para kabul etmez. Bu nedenle kendi üyele-rinin çıkarları doğrultusunda bağımsız kalır ve şantaja uğramaz. IG Me-tall grev fonu da üye aidatlarından karşılanmaktadır. Eğer işverenler iyi argümanları dinlemek istemezlerse ve IG Metall grev çağrısı yapmak zorunda kalırsa, üyeleri bu fondan grev ücreti alabilirler.

 

Üyelik aidatları IG Metall'in ofislerini, personelini, üyelere yönelik hizmetler-ini (örneğin yasal koruma ve grev ücre-ti) ve ayrıca IG Metall listeleri taraf-ından işyeri temsilciliği seçimlerinde yürütülen seçim kampanyasının ma-teryallerini finanse etmek için kullanılır.
IG Metall üyeleri Tesla'da şimdiden çok şey başardı: bazen doğrudan, ba-zen de dolaylı olarak. Bir yandan Tes-la'nın ücret sistemi, diğer toplu sözleşmelerde IG Metall tarafından belirlenen toplu sözleşme standart-larına zaten atıfta bulunuyor; diğer yandan IG Metall üyelerinin ve destekçilerinin Tesla'daki eylemleri za-ten bir etki yaratıyor.


Ekim 2023'te, 1.000'den fazla meslek-taşımız vardiyaları sırasında çıkartma takarak IG Metall'e bağlılıklarını bildir-miş, kısa bir süre sonra da maaşlarına zam yapılmıştır.


Eğer sadece bir çıkartma takmak bile Tesla yönetimini ücret artışı yapmaya ikna edebiliyorsa, gelecekte daha da fazla meslektaşımız IG Metall eylem-lerine katılırsa neler mümkün olabilir?

IG Metall dışarıdan geliyor ve işletmeyi gerçekten tanımıyor mu?

IG Metall şirket içindeki üyeleri tarafından kurulmuştur ve bu nedenle "dışarıdan" gelemez. Sendika, Tesla'da-ki aktif sendika üyeleridir. Hareketi onlar taşır ve yön-lendirir.


Dolayısıyla IG Metall'in Tesla'da ne yapacağına, ne tal-ep edeceğine ve neyi kabul edeceğine de şirketteki ak-tif üyeleri karar verir.

 

"IG Metall" diye bir şey yoktur. Her şirkette bizzat üyeleri tarafından inşa edilir ve her yerde şirketin koşullarına yöneliktir.
IG Metall'in tüm üyelerini birleştiren şey, iyi çalışma ve yaşam koşulları he-defidir. Hepsi bunun en iyi birlikte başarılabileceğini bilmektedir.


Diğer otomotiv şirketlerindeki, diğer sektörlerdeki meslektaşlar ve hatta iyi bir mesleki gelecek arayan çıraklar ve öğrenciler - hepsi Tesla'daki IG Metall üyelerini destekliyor çünkü bir sendi-kanın ancak insanlar birbirlerine yardım ettiğinde güçlü olduğunu biliyorlar.

 

Şirketler birbirleriyle ürünlerinin kali-tesiyle rekabet etmeli, ücretleri kimin daha fazla aşağı çekebileceğiyle değil.

IG Metall'in işçi temsilciliği ile yapabileceği şeyler, sadece işçi temsilciliği tarafından düzenlenebilecek şeylerle aynı mı?

İşyeri temsilciliği işgücünün çıkarları doğrultusunda pek çok şeyi düzen-leyebilir. Bu nedenle IG Metall üyeleri kendi listeleriyle işyeri temsilciliği seçimlerine katılıyor.
Ancak işyeri temsilciliğinin seçenekleri sınırlıdır.


Örneğin ücret seviyeleri ile ilgili müza-kerelerde sendikaya ihtiyaç vardır, çünkü sadece sendika toplu sözleşme imzalayabilir ve gerekirse bunun uygulanmasına yardımcı olabilir.


ve - gerekirse - bunu uygulamak için grev çağrısı yapabilir.

 

"Union Busting" nedir ve nasıl tanınır? İşverenler nasıl sendikalara karşı hedefli bir şekilde çalışır?

Sendika kırma ABD'den gelmektedir ve bir dizi önlemi içermektedir. Bunlar amir-lerle yapılan basit ve genellikle zararsız görünen konuşmalarla başlar ve sendi-kalar hakkında yalanların yayıldığı zorun-lu toplantılarda açık propagandayla sona erer.


Amaç her zaman sendikayı bir düşman, şirket dışı ve şirket için zararlı olarak gös-termektir. Seçim kampanyası sırasında bunu akılda tutmak önemlidir. İşverenin bir planı vardır ve sendika hakkındaki tar-tışmalar (özellikle üstlerle) bu nedenle nadiren plansızdır.

 

"Genel Eşit Muamele Yasası" (AGG), sendika üyesi olduğunuz için size karşı ayrımcılık yapılamayacağını ve kesin konuşmak gerekirse, işverenle-rin veya amirlerin bir sendikaya üye olup olmadığınızı bile soramayacağını ön-görmektedir.


Benzer şekilde, istemiyorsanız sendika üyeliğinizi kamuoyuna açıklamak zorund-a değilsiniz. Seçim kampanyası veya IG Metall hakkındaki konuşmalar sor-gulanıyormuşsunuz gibi görünüyorsa, üstlerinize Genel Eşit Muamele Yasası'na atıfta bulunabilir veya size neden IG Me-tall hakkında bu kadar çok soru sordu-klarını sorabilirsiniz.

IG Metall aslında tam olarak ne yapıyor?

İLKELER VE DEĞERLER IG METALL'IN

 

IG Metall demokratik bir örgüttür. Siyasi olarak bağımsızdır, ancak asla tarafsız değildir. Üyelerinin çıkarları için ka-rarlılıkla mücadele eder: yaşanabilir çalışma koşulları, ücretler ve iyi bir yaşam için. Faşizme ve ırkçılık ve cinsiyetçilik yo-luyla ayrımcılığa kararlılıkla karşıdır ve işyerinde işçilerin demokratik ortak karar almasından yanadır.


Yaklaşık yarım milyon göçmen kökenli üyesiyle Almanya'daki en büyük göçmen örgütü ve yaklaşık 2,2 milyon üyesiyle de dünyanın en büyük tek sendikasıdır.