Betriebsratswahlen 2024

Wybory do rady zakładowej 2024

Drogie koleżanki i koledzy,


zbliżają się drugie wybory do rady zakładowej w historii Tesli w Grünheide. Po raz pierwszy IG Metall przystępuje do wyborów z własną listą. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania i fałszywe twierdzenia managerów, które obecnie krążą po zakładzie.

 

Kiedy odbędą się wybory?

Wybory odbędą się 18., 19. i 20.03.2024.

Czy IG Metall startuje z własną listą?

Tak! Lista IG Metall nosi nazwę „IG Metall – Tesla Workers GFBB“ i liczy 106 kandydatek i kandydatów ze wszystkich działów w Gigafactory.

Kto może głosować?

Każdy, kto jest zatrudniony bezpośrednio przez Teslę w Grünheide i ukończył 16 lat. Również pracownicy i pracownice agencji pracy tymczasowych (np. z Manpowera) mogą głosować, jeśli jest zaplanowane, że będą pracować w Tesli dłużej niż trzy miesiące.

Czy to prawda, że z układem zbiorowym IG Metall będziemy zarabiać mniej niż teraz?

IG Metall wyjaśnia:


Z układem zbiorowym jest zawsze więcej pieniędzy niż bez niego! Pracownice i pracownicy wstępują do związków zawodowych, aby poprawić swoje warunki pracy, a nie pogorszyć je.


Dlaczego IG Metall miałoby podpisywać układy zbiorowe, na podstawie których członkinie i członkowie zarabialiby mniej niż wcześniej?


Nie może do tego dojść choćby dlatego, że w IG Metall członkinie i członkowie danego zakładu pracy zawsze przegłosowują stawiane żądania, a finalnie także wynegocjowany wynik. Żaden układ zbiorowy pracy nie jest podpisywany bez zgody członków i członkiń.


A jeśli dzięki układowi zbiorowemu faktycznie zarabiałoby się mniej i Tesla zaoszczędziłaby sporo pieniędzy: czym w takim razie tak bardzo martwią się managerowie?

 

Czy jeśli IG Metall będzie w Tesli, szanse na awans będą miały tylko osoby z ukończonym kształceniem zawodowym?

IG Metall wyjaśnia:


Dobre rady zakładowe zapewniają sprawiedliwą i przejrzystą procedurę awansów. Oznacza to: równe szanse dla wszystkich! To nie relacje z przełożonymi czy posiadanie ukończonego kształcenia zawodowego są decydujące, ale umiejętności, kompetencje i wyniki!


Sposób awansowania na wyższe stanowisko w Tesli jest obecnie całkowicie niejasny i nieprzejrzysty.
Często zależy to od tego, kogo się zna i z kim ma się dobre relacje osobiste. Nierzadko zdarza się, że koleżankom i kolegom miesiącami obiecuje się awans na lepsze stanowisko, ale ostatecznie go nie otrzymują.
Wiele osób słusznie postrzega to jako wielką niesprawiedliwość i brak szacunku.

 

Czy to prawda, że jeśli IG Metall będzie w Tesli, pracownicy bez ukończonego kształcenia zawodowego będą degradowani na niższe stanowiska?

IG Metall wyjaśnia:


Układy zbiorowe pracy IG Metall wyraźnie stanowią: wynagradzana jest praca i to, co trzeba umieć, a nie oficjalny poziom wykształcenia zawodowego – tylko to jest naprawdę uczciwe i przejrzyste.
Nie ma znaczenia, w jaki sposób zdobyło się te umiejętności: podczas szkolenia, w pracy, na komputerze w domu czy w swoim własnym garażu.


W swoich układach zbiorowych pracy IG Metall opowiada się również za możliwością podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego dla wszystkich. Do konsekwentnego wdrażania układów zbiorowych pracy wymagane są propracownicze rady zakładowe, których członkowie należą do związków zawodowych.


W układach zbiorowych pracy IG Metall wynagrodzenie zależy od rodzaju wykonywanej pracy, a nie od posiadanych kwalifikacji.


IG Metall zawsze walczy o wyższe wynagrodzenie dla wszystkich pracowników – bez wyjątku.

 

Czy to prawda, że jeśli IG Metall będzie w Tesli, nie będzie rozbudowy fabryki, a istnienie zakładu Tesli w Grünheide jest zagrożone?

To nic innego jak pusta groźba:


1. Tesla chce szybko zwiększyć skalę produkcji i dalej się rozwijać. Aby to zrobić, firma potrzebuje zakładu w Grünheide i planowanej rozbudowy zakładu.


Nierozbudowywanie zakładu w Grünheide lub nawet jego zamknięcie nie wchodzi w grę. To znacznie cofnęłoby Teslę w wyścigu o wiodącą pozycję na konkurencyjnym rynku samochodów elektrycznych.


2. Fakt, że pracownicy zorganizują się w związku zawodowym IG Metall i w pewnym momencie przeforsują układ zbiorowy pracy, był od samego początku wkalkulowany w wybór miejsca budowy zakładu.


W Niemczech osoby pracujące w przemyśle motoryzacyjnym są dobrze zorganizowane w związkach zawodowych, rady zakładowe są silne, a układy zbiorowe pracy obowiązują wszędzie. Elon Musk również o tym wiedział, kiedy decydował się na budowę w Grünheide.


Wniosek: Elon Musk sam zdecyduje, czy rozbudować fabrykę, niezależnie od tego, czy pracownice i pracownicy będą zorganizowani w związku zawodowym. Istnieje również wiele przykładów udanego oporu wobec zamykania zakładów, na przykład w Daimlerze w Berlinie Marienfelde.

 

Czy to prawda, że IG Metall chce tylko pobrać wasze składki członkowskie, a członkostwo w związku nikomu nic nie daje?

Członkostwo w IG Metall kosztuje każdą osobę członkowską 1% jego wynagrodzenia brutto. Ci, którzy zarabiają dużo, płacą trochę więcej, ci, którzy zarabiają mniej, płacą trochę mniej: taka jest idea solidarności i spójności w związku zawodowym.


IG Metall jest finansowane wyłącznie ze składek członkowskich, co oznacza, że nie przyjmuje żadnych pieniędzy od państwa ani przedsiębiorstw. Pozostaje zatem niezależne w działaniach na rzecz interesu swoich członków i nie daje się szantażować. Fundusz strajkowy IG Metall jest również zasilany ze składek członkowskich. Jeśli pracodawcy nie chcą słuchać dobrych argumentów i IG Metall musi wezwać do strajku, jego członkinie i członkowie mogą pobierać zasiłek strajkowy z tego funduszu.


Składki członkowskie są wykorzystywane do finansowania biur IG Metall, ich personelu i usług dla członków i członkiń (np. ochrony prawnej i zasiłku strajkowego), a także materiałów na kampanię wyborczą prowadzoną przez listy IG Metall w wyborach do rad zakładowych.


Członkowie i członkinie IG Metall osiągnęli już bardzo wiele w Tesli: czasami bezpośrednio, czasami pośrednio. Z jednej strony system wynagrodzeń w Tesli odnosi się już do standardów ustanowionych przez IG Metall w innych układach zbiorowych. Z drugiej strony działania członków i członkiń, a także osób wspierających IG Metall w Tesli już przynoszą efekty.
W październiku 2023 r. ponad 1000 kolegów i koleżanek zadeklarowało się po stronie IG Metall, nosząc naklejki podczas zmiany, a wkrótce potem wszyscy otrzymali podwyżkę wynagrodzenia.


Jeśli samo noszenie naklejki może przekonać kierownictwo Tesli do podwyżki płac, to co może być jeszcze możliwe, jeśli jeszcze więcej kolegów i koleżanek weźmie udział w akcjach IG Metall w przyszłości?

 

Czy to prawda, że IG Metall jest z zewnątrz i nawet nie zna firmy?

IG Metall wyjaśnia:


Związek zawodowy IG Metall jest tworzony przez swoich członków i członkinie w firmie i dlatego nie może pochodzić „z zewnątrz”. Związek zawodowy to aktywne członkinie i członkowie związku w Tesli. To oni są siłą napędową ruchu i nim kierują.


O tym, co robi IG Metall, czego żąda i na co się zgadza w Tesli, decydują zatem również jej aktywni członkowie i członkinie w firmie.  


Nie ma czegoś takiego jak „jedno” IG Metall. Jest ono tworzone w każdym zakładzie pracy przez swoich członków i członkinie – w każdej firmie działa więc odpowiednio do sytuacji w niej panującej. Tym, co łączy wszystkie członkinie i członków IG Metall, jest cel, jakim są dobre warunki pracy i życia. Wszyscy oni wiedzą, że najlepiej osiągnąć to wspólnie.


Koledzy i koleżanki z innych firm motoryzacyjnych, innych branż, a nawet osoby w trakcie kształcenia zawodowego oraz studiów szukający dobrej przyszłości zawodowej – wszyscy oni wspierają członków i członkinie IG Metall w Tesli, ponieważ wiedzą, że związek zawodowy jest silny tylko wtedy, gdy ludzie pomagają sobie nawzajem.


Firmy powinny konkurować ze sobą jakością swoich produktów, a nie tym, kto może najbardziej obniżyć płace.

 

Czy to prawda, że IG Metall nie może zrobić niczego, czego rada zakładowa nie mogłaby uregulować?

IG Metall wyjaśnia:


Rady zakładowe są ważnym instrumentem poprawy warunków pracy. Jednak do zasadniczej i długoterminowej poprawy sytuacji w Tesli potrzebny jest układ zbiorowy, w którym między innymi regulowane są wyższe płace, więcej dni urlopowych i mniej godzin pracy – niczego z tego nie może osiągnąć rada zakładowa.


Rada zakładowa może regulować wiele kwestii związanych z interesami pracowników i pracownic. Dlatego członkinie i członkowie IG Metall kandydują w wyborach do rady zakładowej z własnej listy.


Rada zakładowa ma jednak ograniczone możliwości działania. Na przykład negocjacje w sprawie poziomu wynagrodzeń wymagają udziału związku zawodowego, ponieważ tylko związek może zawrzeć układ zbiorowy pracy i w razie potrzeby wezwać do strajku w celu jego wyegzekwowania.

 

Czym jest union busting i jak go rozpoznać? W jaki sposób pracodawcy działają przeciwko związkom zawodowym?

Union busting (czyli systemowe zwalczanie związków zawodowych) wywodzi się z USA i obejmuje cały szereg środków. Zaczynają się one od prostych, często pozornie nieszkodliwych rozmów z przełożonymi, a kończą na otwartej propagandzie podczas obowiązkowych spotkań, na których rozpowszechniane są kłamstwa na temat związków zawodowych.

 

Celem jest zawsze przedstawienie związku zawodowego jako wroga, zewnętrznego i szkodliwego dla firmy. Należy o tym pamiętać podczas kampanii wyborczej. Pracodawca ma plan, a dyskusje na temat związków zawodowych (zwłaszcza z przełożonymi) rzadko są nieplanowane. Ogólna ustawa o równym traktowaniu (niem. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, w skrócie AGG) stanowi, że nie możesz być dyskryminowany z powodu przynależności do związku zawodowego i, ściśle mówiąc, pracodawcy lub przełożeni nie mogą nawet pytać, czy należysz do związku.


Podobnie, nie jesteś zobowiązany do upubliczniania informacji o swoim członkostwie w związkach zawodowych, jeśli sobie tego nie życzysz. Jeśli rozmowy na temat kampanii wyborczej lub IG Metall sprawiają wrażenie, jakby próbowano cię przesłuchiwać, możesz zwrócić uwagę przełożonych na zapisy Ogólnej ustawy o równym traktowaniu lub zapytać ich, dlaczego tak często pytają cię o IG Metall.

 

Czym dokładnie zajmuje się IG Metall?

IG Metall jest organizacją demokratyczną. Jest niezależna politycznie, ale nigdy neutralna. Zdecydowanie walczy o interesy swoich osób członkowskich: o godne warunki pracy i płacy oraz o dobre życie. Zdecydowanie sprzeciwia się faszyzmowi i dyskryminacji poprzez rasizm i seksizm oraz opowiada się za demokratycznym współdecydowaniem pracowników i pracownic w miejscu pracy.


Zrzeszając około pół miliona członkiń i członków ze środowisk migracyjnych, jest również największą organizacją migrancką w Niemczech i największym związkiem zawodowym na świecie liczącym prawie 2,2 miliona osób członkowskich.